Open post
คาถามนต์รัก

ตำนานคาถา-อาคม คาถามนต์รัก

คาถามนต์รัก

ตำนานคาถา-อาคม คาถามนต์รัก

การใช้คาถามนต์รัก ให้ภาวนากับ ดอกไม้ ก่อนที่จะส่งให้คนรัก
เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ ก็จะรักเราตอบ

  • โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
    พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
    ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
    สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา