Open post
พระอาจารย์สมภพ

พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญุ

 

พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ เป็นพระนักปฏิบัติ พระนักเทศน์ พระนักปราชญ์ แห่งภาคอีสานรูปหนึ่ง ที่ควรศึกษาถึงชีวประวัติและผลงานของท่าน เพราะเป็นพระผู้เสียสละอุทิศตนทำงาน เพื่อพระพุทธศาสนาอย่างจริง ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอ จึงแบ่งการศึกษาชีวประวัติของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ ดังนี้

พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ มีนามเดิมว่า สมภพ นามสกุล ยอดหอ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ บ้านแพด ตำบลบ้านแพด โยมบิดาชื่อ จูม นามสกุล ยอดหอ โยมมารดาชื่อ สอน นามสกุล ยอดหอ มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน ทั้งหมด ๑๒ คน คือ
๑. นายสุพจน์ ยอดหอ
๒. นางบังเรียน ยอดหอ
๓. นายวิจิตร ยอดหอ
๔. ไม่ทราบชื่อ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
๕. พระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ
๖. ไม่ทราบชื่อ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
๗. ไม่ทราบชื่อ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
๘. นางประมวล พันธ์เสนา
๙. ไม่ทราบชื่อ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
๑๐. นายบุญโฮม ยอดหอ
๑๑. ไม่ทราบชื่อ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
๑๒. ไม่ทราบชื่อ (เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)

ครอบครัวของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ มีต้นกำเนิดที่บ้านนาผาง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครอบครัวประสพกับภาวการณ์หาเลี้ยงชีพที่ขัดสน โยมบิดาและโยมมารดาของท่านจึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านวังชมพู ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
เป็นที่น่าสังเกตว่าการอพยพครอบครัวมาที่จังหวัดสกลนครนั้นก็เพื่อให้บุตรธิดามีชีวิตที่สดใส คล้ายๆกับเป็นนัยยะว่า บุตรชายจะได้เป็นประทีปธรรมที่ส่องแสงสว่างแก่บุคคลผู้มืดมนในกาลข้างหน้า เมื่อพ่อจูมและแม่สอนได้เล็งเห็นพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพแล้วจึงได้อพยพครอบครัวมาที่บ้านวังชมพู จนถึงปัจจุบันนี้
โยมบิดาของท่านพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ ท่านเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ในทางธรรม ปฏิบัติตนเองตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เช่น การไปทำบุญตักบาตร รักษาศีล ๕ และอุโบสถศีล ในช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่และอุดมการณ์ของพุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติ เมื่อท่านเลี้ยงดูบุตรธิดาจนเติบโต สามารถเลี้ยงชีพ ด้วยตนเองได้แล้ว ท่านจึงได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้รับนามฉายาว่า “สุจิตฺโต” ซึ่งแปลว่า ผู้มีจิตดี หรือ มีความคิดดี หลวงพ่อจูม สุจิตฺโต ได้ดำเนินชีวิตในเบื้องปลายที่พอเพียงกับสมระวิสัย เป็นคนพูดน้อย สันโดษ ตั้งใจบำเพ็ญกรรมฐานอย่างมุ่งมั่นจนมรณภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่วัดนิพเพธพลาราม ตำบลบ้านแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยอยู่ในความดุแลอย่างใกล้ชิดของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ ซึ่งเป็นทั้งประธานสงฆ์และบุตรชาย ก่อนที่หลวงพ่อจูม สุจิตฺโต จะมรณภาพ ท่านได้ทิ้งมรดกธรรมไว้ให้แก่อนุชนได้คบคิดดังนี้
“ที่สิ้นสุดของกาย คือสิ้นลมหายใจ ที่สิ้นสุดของจิต คือ ตัวเราไม่มี ของเราไม่มี”
“เมื่อใดพรหมวิหารของเรายังไม่ครบสี่ เมื่อนั้นเรายังวุ่นวายอยู่ เพราะยังวางมันไม่ลง ปลงมันไม่ได้”
“คนเราเป็นทุกข์ อยู่กับธาตุสี่เพราะยังไม่เห็นธาตุรู้ รู้อย่างเดียวไม่สุข ไม่ทุกข์”
“จิตนั้นมันคือ (เหมือน) น้าม (น้ำ) น้ามมันชอบไหลลงทางต่ำ ถ้าคนสะหลาด (ฉลาด) กั้นมันไว้ มันก็จะไหลขึ้นที่สูง”
ส่วนโยมมารดา คือ แม่สอน ยอดหอ ก็ได้ดำเนินชีวิตเฉกเช่นสามีและบุตรชาย มีการทำบุญตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โอกาส จนเป็นที่รู้จักของเพื่อบ้านในตำบลแพด จึงถึงปัจจุบัน…

Open post
พระอาจารย์สมภพ

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ที่สกลนคร

 

พระอาจารย์สมภพ “ดวงประทีป”

เกิดปี พ.ศ.2492 ที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพระสายปฏิบัติ (กรรมฐาน) มากที่สุด ท่านอุปสมบทเมื่อปี 2528 ขณะอายุ 36 ปี

ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี แต่ที่ได้ฟังจากคำบอกเล่าของท่านเอง บอกว่า “หลวงปู่จูม” บิดาของท่านต่างหากไปบวชอยู่ที่วัดหนองป่าพง ส่วนพระอาจารย์สมภพเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำสิงห์ สุภัทโท (เพื่อนของหลวงปู่ขุน) ซึ่งผมยังไม่ได้ตามดูว่า หลวงปู่ 2 รูปนั้นอยู่วัดไหน จังหวัดอะไร

พระอาจารย์สมภพนั้น ปัจจุบันอายุ 70 ปี กำลังอาพาธเป็นอัมพาตซีกซ้าย แต่ทำงานหนักในการบรรยายธรรม ในที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านพูดได้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ท่านเคยทำงานในตำแหน่งบริหารงานบุคคลของบริษัทต่างชาติในตะวันออกกลาง เคยมีลูกน้องหลายชาติและภาษาจำนวน 2-3พันคน งานที่ทำคือการก่อสร้างสนามยิม

เมื่อทำงานอยู่ตะวันออกกลาง จึงพูดภาษาแขก (ตะวันออกกลาง) ได้ด้วย

เคยติดคุกที่ตะวันออกกลางถึง 6 ครั้ง เพราะไปช่วยเป็นทนายให้คนงานไทย เนื่องจากสื่อสารได้ดีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาแขก

ท่านเรียนที่เมืองไทย จบแค่ ป.4 แต่ทำงานในตำแหน่งสูงและได้รับเงินเดือน 35,000บาท (สมัยนั้น) เคยไปถึอศาสนาคริสต์ ทั้งๆ ครอบครัว พ่อแม่ เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัด ท่านเกือบจะได้เป็นบาทหลวง แต่บังเอิญในพิธีอาบน้ำ (พิธีบับติสต์) มีเหตุขัดข้องน้ำในการทำพิธีเหือดแห้ง ต้องเลื่อนวันทำพิธีเป็นวันฮอลิเดย์หน้า

พระอาจรย์สมภพศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกโดยตรง เข้าใจว่า น่าจะเป็นชุดแปล แต่ก็น่าแปลกว่า ในการบรรยายธรรมะของท่าน มีการอ้างคำเป็นภาษาบาลีในพระไตรปิฎกอยู่ตลอดเวลา ภาษาบาลีที่ท่านยกมาอ้างนั้นคล่องแคล่วขึ้นใจและกลมกลืนกับเนื้อเป็นอย่างยิ่ง

คำบางคำ ท่านพูดน่าคิด อย่างคำว่า “ศาสนา” ท่านกล่าวว่าศาสนา คือ “ปฏิปทา” หรือ “มรรค” (วิถีปฏิบัติ) ของแต่ละศาสนา

ทำให้นึกเห็นว่า ศาสนา ที่หมายถึง religion นั้น หมายถึงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างมนุษย์ กับเทพเจ้า แต่ในความเป็นจริง ศาสนาบางศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องหรือให้ความสำคัญกับเทพเจ้าเลย เป็นวิธีปฏิบัติล้วนๆ โดยขอพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนเพื่อการปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์

แหล่งที่มา siamrath